\|/


betoniniai triušiai | poezijos ir garso grup�
III [3CD, 2012]


I sniego kasimas / 5.55
�rašyta kaune, klube „insait“, 2011 02 11

tekstas: tomas s. butkus
garsas: antanas dombrovskij, tomas s. butkus
atlieka: skaidra jan�ait� (balsas), tomas s. butkus (balsas, perkusija),
antanas dombrovskij (elektronika), vadimas korotajevas (elektronika)

pogulio apsupties
pyrodastišk� liekan�
pavasar�jan�i� momenkauli� trikdymas
lau�tuvais

geltonos mašinos
baltos mašinos
raudoni kry�iai

 

II televizori� gamykloje / 6.14
�rašyta kaune, klube „insait“, 2011 02 11

tekstas: tomas s. butkus
garsas: antanas dombrovskij, tomas s. butkus
atlieka: skaidra jan�ait� (balsas), tomas s. butkus (balsas),
antanas dombrovskij (elektronika), vadimas korotajevas (perkusija)

velyk� ryt�
sušalusiam � akmen�
ba�ny�ioje vaikui
kunigai iškastruotais balsais:
tik�jimas – blogis
tik�jimas tik abrozd�li� švytravime –––
Dieve kurs esi pirmoji komunija pirmoji raid�
kurs esi susisprogdinimas tuštumoje
kai n�ra tiesos kai n�ra kam �rodyti
pakibusios oro stulpu virš galvos
Dieve ––– kurs esi vienkartinis �e��nas
vienareikšmiška rusija
išlyd�tas min� plojimais k�no liku�iais
kai nieko nelieka tik paskutinis vaidinimas paskutinis
pamokslas peršaunant smilkinius
Dieve ––– kurs esi smilkiny nebeperšaunamas
leisk tave u�sid�ti išeinant � kar�
daug kart� išeinant � kar�
einant ir einant � kar� kulka
išeinant � kar� tik�jimu – tai bus
paskutin� karta mano kariaujan�i� kart� istorijoje
Dieve kurios kartos mahometas yra antikristas šven�iausias?
kurios kartos šis sapnas šis atst�mimas šis paskutinis kartas?
karas kurio ne�manoma laim�ti karas kurio ne�manoma
niekuo kitu pakeisti? – jame n�ra pralieto kraujo
tav�s tiek kart� �jusio

tuštumoje � nav� švies�
tamsumoje � kineskop� skliaut�
tai televizori� gamykloje
prisik�limo mišios –
ma�iau aš visa tai ma�iau kastruoto kunigo akim
sušalusio � akmen� akim ba�ny�ioje:
Dieve jei esi pasity�iojimas
vienas tik�jimas yra tam kad daugiau netik�tum
tam kad kartot�si susisprogdinti at�j� �od�iai
tam kad tik�jimas atitekt� tiems kurie netiki –
tikintieji reikalingi sugriautai televizori� gamyklai
tikintieji reikalingi prikelti iš miego nu�udytoms �e��n� moterims
kulkos yra tikintieji ir eterio j�ra
mano s�nus Mahometas

 

III karstykl�s / 5.06
�rašyta kaune, klube „insait“, 2011 02 11

tekstas: tomas s. butkus
garsas: antanas dombrovskij, tomas s. butkus, vadimas korotajevas
atlieka: skaidra jan�ait� (balsas), tomas s. butkus (balsas, el. gitara, perkusija),
antanas dombrovskij (elektronika), vadimas korotajevas (elektronika)

nebylumas gr��ina akis, -
miglai, vejan�iai v�j�
�vykusiam šaltyje
šiapus ašigalio miesto, -
tai ma�iau aš lede
virš u�šalusios k�dros.
apsnigtam jos paviršiuje
m�t�si p�dos -
viso pasaulio gyv�j� kalba
ir ni�rus metalini� karstykli�
šeš�lis prie meld�.
keturi juodi apskritimai toj vietoj
kur prasideda kitas reg�jimas, –
�od�iams nugrimzdus –
� padumblavus� k�dros akivar�
� nutyl�jim� laik� keturiomis �sibridus
(kuris, kaip dabar paaišk�jo
buvo atminties praradimas) –
raudoni išvalyt� daikt� sta�iakampiai sniege
prie �od�i� metalo prišal�s lie�uvis

 

IV aklaupis / 5.10
�rašyta vilniuje, „fluxus ministerijoje“, 2011 07 27

tekstas: tomas s. butkus
garsas: antanas dombrovskij, tomas s. butkus, vadimas korotajevas
atlieka: tomas s. butkus (balsas, gitara), antanas dombrovskij (elektronika),
vadimas korotajevas (elektronika, sintezatorius)

gara�� pus�je
blausumos
nuojaut� terp�s
pusam��s tuopos;
tartum grotos
tartum šeš�liai
kuri� neatskirsi, –
tiktai prieblandoje, tolumoje
nemiga išeina � pilnat�, –
tavo stikliniame �vilgsnyje
nešama dulksnos
ir skalik�.
u� tvoros �liugsintys �uoliai
kartojimas to, kas veda tave
� reg�jimus.
tartum elektros stulpai
u�draustiems
prisitraukimams vidurnakt�
prie jaunesnio sav�s
prie dangaus
merdin�io savo seil�se
prie �ol�j
rusenan�i� padang�;
tartum dr�gm�
iš tvinksin�io r�ko
tartum rytmetinis gr��imas
aklaupiu

 

VI sizifas / 4.36
�rašyta kaune, „romuvos“ kino teatre, 2012 09 06

tekstas: tomas s. butkus
garsas: antanas dombrovskij, tomas s. butkus
atlieka: tomas s. butkus (balsas, el. gitara), antanas dombrovskij (elektronika, sintezatorius),
vadimas korotajevas (elektronika, perkusija)

ir
viskas
buvo
vienas
didelis
liftas

tarp
Dievo
ir
dievo
kurio
neb�ra

--

liftininkas
sizifas
r�ko
laiptin�je

 

VII pabaiga / 8.26
�rašyta vilniuje, šiuolaikinio meno centre, 2010 04 26

tekstas: tomas s. butkus
garsas: antanas dombrovskij, tomas s. butkus
atlieka: tomas s. butkus (balsas, el. gitara, perkusija, l�p. armonik�l�),
antanas dombrovskij (elektronika), vadimas korotajevas (balsas, sintezatorius)

prad�ioje tiesiog nieko nebuvo
�mon�s �mon�s �mon�s
visk� jie sugalvojo
pasaul� ir tai
kas gal�jo juo tapti
poet� ir did� jo
ma��j� �od�
prad�ioje buvo �odis
prad�ioje buvo �mon�s
tiksliau
tai kas geb�jo m�styti
prad�ioje buvo prad�ia
prad�ioje nieko nebuvo
nei kalban�i� �od�i�
nei �od�i�
kurie liko anapus eilu�i�
kas gal�jo tai sugalvoti
tik �vaig�d�s
išsilyd�iusios saul�s
tik eteris tik balta
nematerija
robotai robotai robotai
pardavimo mašinos
pirkimo mašinos
nebuvimo mašinos
vienetas nulis vienetas nulis
prad�ioje buvo nulis
prad�ioje nieko nebuvo
tik po to
ka�kas visk� u�raš�
u�raš� laik� ir debesis
u�raš� mirt� ir tai
kaip ji dingo
pardavimo mašinos nupirko
pirkimo mašinos nupirko
nebuvimo mašinos nupirko
mirtis mirtis mirtis
niekas ne�ino
prad�ioje jau buvo mirtis
prad�ioje jau buvo
ka�kas u�rašyta
tik dabar
tiktai vakar
am�inai v�luojantis
niekad
rašo �od�ius
ir poetas dar netiki
tiksi jo laikas
debesis ir širdis
tiki tuo kad negreitai
tai baigsis
laiko si�las bus
išvyniotas
kaip visatos šviesa
jau �vykusi�
m�s� gyvenim�

 

VIII kalnas / 2.21
�rašyta marijampolyje, vilniaus raj., 2012 05 28

tekstas: tomas s. butkus
garsas: antanas dombrovskij, tomas s. butkus, vadimas korotajevas
atlieka: tomas s. butkus (balsas, el. gitara), antanas dombrovskij (elektronika, sintezatorius),
vadimas korotajevas (elektronika, perkusija)

kalnas _-_
jo lavoje �iba
u�gesusios dienos
m�lyna liepsna
�ydin�ios g�l�s
ir geltoni vamzdeliai
su�ym�ti � pakeles
jo šlait� �sikibusiam keliui:
nieko daugiau

 

IX d�l�s / 4.22
�rašyta marijampolyje, vilniaus raj., 2012 05 28

�od�iai: tomas s. butkus
garsas: antanas dombrovskij, tomas s. butkus, vadimas korotajevas
atlieka: tomas s. butkus (balsas, el. gitara), antanas dombrovskij (elektronika),
vadimas korotajevas (balsas, elektronika)

vakaras
šiurena dilg�li� lapus
prieš liet� akmenis guldo
� mol�
po vel�na
po �ol�m
po juod�emiu
sutrupan�iu � akis
sulipan�iu � gumulus
kurie ple�iasi
pampsta
ir nesitraukia nuo iš dangaus
drykstel�jusi� seili�
nakties padarams
siurbiantiems
pilnaties šlapim�

 

X kosmonauto hitas / 5.43
�rašyta vilniuje, šiuolaikinio meno centre, 2012 02 29

tekstas: mantas gim�auskas
garsas: antanas dombrovskij, tomas s. butkus
atlieka: tomas s. butkus (balsas, gitara, ksilofonas, perkusija),
antanas dombrovskij (elektronika, sintezatorius), vadimas korotajevas (elektronika)

aš myliu tave m�s� kapsul�je
aš myliu tave nesvarumo vilkeliuose
aš myliu tave poilsio modulyje
aš myliu tave slinkdamas jungties tuneliu
aš myliu tave dekompresijos šliuze
aš myliu tave u� borto
aš myliu tave apsuptas vakuumo
aš myliu tave atlekiant šiam asteroidui
aš myliu tave purtomas šio sm�gio
aš myliu tave kai plyšta mano skafandras
aš myliu tave ir molekul�s sudrasko plau�ius
aš myliu tave g�stant šitiems �ibur�liams
aš myliu tave šal�iui tylant
aš myliu tave giliausiame tamsos gale

 

XI mir�lynai / 5.46
�rašyta vilniuje, „fluxus ministerijoje“, 2011 07 06

tekstas: tomas s. butkus
garsas: antanas dombrovskij, tomas s. butkus
atlieka: tomas s. butkus (balsas, el. gitara, sint. tereminas), antanas dombrovskij (elektronika),
vadimas korotajevas (elektronika, sintezatorius)

nenoriu b�ti suprastas
tik išmyl�tas
tik išmeluotas l�pomis � l�pas
tik nebylus ir kur�ias
daugiau nei nuogas –
�kastas dantimis � suled�jus� sm�l�
sukaltas tarp b�gi�.
kad pasiklyst neišeit� –
velkant paskui save mylim�j� vardus
ir nutrauktas j� paieškas.
kur dabar šitie �mon�s? –
tuš�ia akis �sikibusi
trupan�i� šviesos ešelon�
gelsvom eil�raš�io dulk�m
aps�t� mir�lyn�

XII mano širdis / 5.10
�rašyta vilniuje, rj studijoje, 2012 10 15

tekstas: tomas s. butkus
garsas: antanas dombrovskij, tomas s. butkus, vadimas korotajevas
atlieka: vadimas korotajevas (balsas, el. gitara, sintezatorius),
antanas dombrovskij (elektronika), tomas s. butkus (l�p. armonik�l�, kankl�s)

mano širdis
kaip mirtis
plakanti d�mus
jais lyg per vanden�
eina vakaro ugnys
titnago �mon�s
ir �alvario �mon�s
�em�s ir �uoliai
o rytuose liula
krabo m�sa
�e�antis šarvas
kerpa mano kr�tin�
mano širdis
kaip mirtis
b�ga per nakt�
tik naktis balta
kaip drobul�
tik naktis
pilna
neu�gijusio sapno
jo dugne mano ses�s
valgo man kepenis
jo dugne mano broliai
lesa akis
jo dugne mano t�vas
krauju mazgoja sau kojas
jo dugne mano motina
kaulus baltus
stumdo � ugn�
mano šird�
dabina
baltu skreitu

 

leidin� iš dalies par�m�:
lietuvos respublikos kult�ros r�mimo fondas
lietuvos respublikos kult�ros ministerija

albumo koncepcija ir dizainas
tomo s. butkaus

eil�raš�i� vertimai � angl� kalb�:
medein� tribinevi�ius, ada valaitis, gerrie fellows

�rašo korekt�ros ir kompozicijos:
antanas dombrovskij, tomas s. butkus

garso re�is�ra ir galutinis �rašo suvedimas
ram�no jasu�io

�rašyta vilniuje, kaune ir marijampolyje 2010-2012 m.
tira�as 500 egz.

išleido
vario burnos | id�j� dirbtuv�s
www.varioburnos.com

leidin� spausdino
spaustuv� balto
www.balto.lt

kompaktin� plokštel� gamino
bod group
www.bod.lt

© tomas s. butkus, audronis gim�auskas (tekstai), 2012
© betoniniai triušiai (garso �rašas), 2012
© vario burnos, 2012

ISBN 978-609-95464-1-4


\|/